Referat af generalforsamling i Rønne Theaters Venneforening
Fredag den 9. marts 2018 kl 16.00 på Rønne Theater

 

Efter velkomst af Ole Ligaard, der kunne glæde sig over 20 års jubilæum for foreningen og en donation på 2 millioner kroner til Rønne Theater, indledtes dagsordenen

Ad 1 Valg af dirigent

Bjarne Olesen blev valgt. Bjarne konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Ad 2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Beretning aflagt. Ole Ligaard opfordrede til fortsat medlemshvervning.

Herefter overraktes gavebrev på kr 50.000,- til formanden for Rønne Theater, Bodil Lundqvist. Bodil takkede og redegjorde for teaterets ønsker til anvendelse af donationen.

Traditionen tro blev der trukket lod om 3x2 fribilletter til Bornholms Teaters Forestilling “Leve livet”.

Ole Ligaard fortalte desuden, at Venneforeningens hjemmeside nu gøres passiv, men at relevante oplysninger vil være at finde der.

Beretningen godkendt med akklamation. 

Ad 3 Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse samt årsberetning

Birgit Zoffmann gennemgik det udleverede bilag. Godkendt med akklamation . 

Ad 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendte regnskab .

Overføres til næste år. 

Ad 5 Forslag til kontingent for efterfølgende år

Uændret kr 275;- for private og kr 1100,- for virksomhedsmedlemmer. 

Ad 6 Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

Ingen forslag 

Ad 7 valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen godkendte en reduktion af bestyrelsen til 8 medlemmer i henhold til vedtægterne.

På valg Karen Bladt genvalgt for 2 år, Jens Olsen genvalgt for 2 år, Birgit Zoffmann genvalgt for 2 år. 

Ad punkt 8 Valg af revisor

Genvalg af Hansa Olsen 

Ad Evt.

Ingen bemærkninger

 

Ole Ligaard takkede dirigenten og forsamlingen for en god generalforsamling

 

Ref. Ingrid Kofod Larsen

Print siden

Toppen af siden